ВПЛИВ ПОВЕРХОНЬ, МОДИФІКОВАНИХ РІЗНИМИ ПОЛІМЕРАМИ, НА РІСТ КЛІТИН ФІБРОБЛАСТІВ МИШІ ЛІНІЇ NIH3T3

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Bìol. Tvarin, 2017, Volume 19, Issue 2, pp. 121126                                            http://dx.doi.org/10.15407/animbiol19.02.121

ВПЛИВ ПОВЕРХОНЬ, МОДИФІКОВАНИХ РІЗНИМИ ПОЛІМЕРАМИ, НА РІСТ КЛІТИН ФІБРОБЛАСТІВ МИШІ ЛІНІЇ NIH3T3

О. Штапенко

shtapenko31@gmail.com

Інститут біології тварин НААН, вул. В.Стуса, 38, м. Львів, 79034, Україна

Культивування культур клiтин на синтетичних поверхнях дозволяє забезпечити оптимально наближенi до умов in vivo, сприяє росту клітин, їх міграції, диференціації та формуванню мiжклiтинного матриксу. Хiмiчний та фазовий склад поверхонь, їх морфологія, конформацiя прищеплених макромолекул на поверхнi — це головнi фактори, якi регулюють рiст клiтин на поверхнi і їхні функцiї. Метою наших досліджень було вивчення впливу наноповерхонь, модифікованих полімерами APTES, декстран та альбумін, на проліферативну та метаболічну активність клітин фібробластів лінії NIH3T3.

У дослідженні використовували клітини лінії NIH3T3, які культивували на поживному середовищі RPMI 1640 з додаванням 10 % ЕТС, 1 % пеніциліну та стрептоміцину в атмосфері з вмістом 5 % CO2 за 37 °C впродовж 72 годин. Клітини висівали на скельця, модифіковані наношарами у різних комбінаціях: скло/APTES; cкло/APTES/декстран; скло/APTES/альбумін; скло/альбумін; скло/APTES/декстран/альбумін; контрольна група — чисте скло.

Проліферативний ріст та життєздатність культури клітин NIH3T3 оцінювали підрахунком кількості клітин кожні 24 години. Для вивчення метаболічних параметрів клітин відбирали кондиційне середовище через 24, 48 та 72 години культивування для визначення активності лактатдегідрогенази (ЛДГ) і концентрації глюкози.

Порівняно з поверхнею скла (контрольна група), на 24-у годину культивування спостерігалось значне зростання пролiферацiї клiтин на поверхнях, модифiкованих альбуміном, APTES/альбуміном та APTES/декстран/альбуміном, тоді як на 48-у годину культивування на нанопокриттях з APTES та APTES/декстраном сприяє найвищій життєздатності і метаболічній активності культури клітин за показниками ЛДГ та рівнем глюкози. Висока інтенсивність проліферативного росту на 72-у годину спостерігалась тільки за культивування на поверхні APTES/декстрин, тоді як в інших досліджуваних групах кількість клітин була на рівні контрольної групи.

Отримані результати показали, що досліджувані наноповерхні, модифіковані APTES, декстраном та альбуміном, є нетоксичними і можуть бути використані для культивування клітин.

Ключові слова: КУЛЬТУРА КЛІТИН, ПРОЛІФЕРАЦІЯ, ПОКРИТТЯ, APTES, НАНОПОВЕРХНІ, ДЕКСТРАН, АЛЬБУМІН, ЦИТОТОКСИЧНІСТЬ

1. Brynda E., Houska M., Jirouskova M. Albumin and heparin multilayer coatings for blood-contacting medical devices. Journal of Biomedical Material Researc., 2000, 51, pp. 249–257.

  1. Ishizaki T, Saito N, Takai O. Correlation of cell adhesive behaviors on superhydrophobic, superhydrophilic, and micropatterned superhydrophobic/superhydrophilic surfaces to their surface chemistry. Langmuir., 2010, 26 (–8154.
  2. Keselowsky B. G., Collard D. M., Garcia A. J. Surface chemistry modulates focal adhesion composition and signals through changes in integrin binding. Biomaterials, 2004, 25, pp. 5947–5954.
  3. Mathieu H. J. Bioengineered material surfaces for medical applications. 2001, 32, pp. 3–9. DOI: 10.1002/sia.995.

9.Noorisafa F., Razmjou A., Emams N., Low Z.-X., Korayem H., Kajani A. A. Surface modification of polyurethane via creating a biocompatible superhydrophilic nanostructured layer: role of surface chemistry and structure. Journal of Experimental Nanoscience, 2016, 11 (14), pp. 1087–1109.

13. Shtapenko O., Gevkan I., Stetsyshyn Yu., Fedorova S., Sluvchyk Yu., Syrvatka V. The getting of functionalized nanolayers for the growth of cells, animals oocyte-cumulus complexes and embryos. Methodical recommendations. Lviv, 2015, 28 p. (in Ukrainian)

14. Thevenmot P., Hu W., Tang L. Surface chemistry influence implant biocompatibility. Cur. Top Med. Chem., 2008, 8 (4), pp. 270–280.

скачати повний текст статті в форматі PDF

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search