Рейтинг користувача: 1 / 5

Активна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ АВТОРІВ ДО науковоГО ЖУРНАЛУ «БІОЛОГІЯ ТВАРИН»

Редакція приймає до друку оригінальні експериментальні роботи за основними напрямами біології тварин: фізіологія і біохімія, живлення та годівля, екологія і токсикологія, клітинна та молекулярна біологія, ветеринарна медицина, генетика, розведення і селекція, цитологія, імунологія, морфологія, мікробіологія та біотехнологія; огляди; методичні роботи, в яких описано нові або вдосконалені методи досліджень; дискусійні статті; рецензії на нові книги та на журнальні публікації; наукову хроніку. Журнал публікує статті українською та англійською мовами.

Рукопис надсилати у двох примірниках на папері, а також в електронній версії на e-mail редакції: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Рукопис статті має бути підписаний кожним із авторів. Експериментальні праці подають з експертним висновком щодо можливості опублікування від установи, де проводили дослідження; якщо дослідження частково проводили в інших установах, то вони мають дати письмову згоду на публікацію.

Статті оформлюють у редакторі Microsoft Word 6 або 7. Формат А4 з полями: ліве — 2,0, праве — 2,0, верхнє і нижнє — 2,5 см, відступ — 5 знаків, шрифт 12, 1 інтервал). Обсяг статті не повинен перевищувати 20 сторінок (огляду — 30 сторінок) включно зі списком цитованої літератури, таблицями, малюнками, резюме англійською та російською мовами.

На окремій сторінці мають бути наведені дані для контакту з авторами (прізвище, ім’я, по батькові, поштова та обов’язково електронна адреси, номери службових й домашніх телефонів з кодом міста, номери мобільних телефонів).

Структура статті:

УДК

НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЖИРНИМИ ЛІТЕРАМИ)

Ініціали та прізвища авторів (курсивом)

e-mail

Назва наукової установи, поштова та e-mail адреси

Резюме (трьома мовами: українською, англійською та російською)

Ключові слова: (5–10 слів ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ)

Вступ (без заголовка)

Матеріали і методи

Результати й обговорення

Висновки

Література (без заголовка).

Резюме. Авторське резюме повторює структуру статті і коротко висвітлює мету та завдання, методи, результати, висновки. Подана в резюме інформація не повинна містити матеріал, відсутній в основній частині публікації. Висновки можуть супроводжуватись рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними у статті. Відомості, які є у назві статті, не повинні повторюватися у тексті авторського резюме. Слід уникати зайвих ввідних фраз (наприклад, «автор статті розглядає...»). Текст резюме повинен бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, загальних і незначущих формулювань. Скорочення та умовні позначення, крім загальновживаних, застосовують у виняткових випадках або дають їх роз’яснення і визначення при першому вживанні в авторському резюме. У резюме не роблять посилань на публікації списку літератури. Обсяг тексту авторського резюме визначається вмістом публікації (об’ємом відомостей, їх науковою цінністю та/чи практичним значенням), він повинен становити 200–250 слів.

НАЗВА СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (ВЕЛИКИМИ ЖИРНИМИ ЛІТЕРАМИ)

Ініціали і прізвище автора англійською мовою (курсивом)

Назва наукового закладу, адреса, яка включає назву міста і країну, повні адресні відомості разом з поштовою та електронною адресами. Усі адресні відомості, крім найменування вулиці (подається транслітерацією), повинні бути представлені англійською мовою, у т. ч. місто і країна. Усі ці дані враховуються при формуванні профілів організацій кожного авторастатті (англійською мовою 12 шрифтом).Резюме англійською мовою має відповідати українському тексту.

НАЗВА СТАТТІ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ (ВЕЛИКИМИ ЖИРНИМИ ЛІТЕРАМИ)

Ініціали і прізвище автора російською мовою (курсивом).

Назва наукового закладу (російською мовою 12 шрифтом).

Резюме, назва статті, прізвище, ім’я, по батькові, назва установи і ключові слова російською мовою повинні відповідати українському тексту.

Якщо статтю написано англійською мовою, резюме подаються, відповідно, українською та російською мовами.

Вступ. На початку статті стисло викладається огляд літератури з посиланням на джерела літератури (у порядку згадування) та обґрунтування мети дослідження.

Матеріали і методи формують так, щоб за наведеним описом можна було відтворити дослідження. На загальновідомі методи досить дати посилання. Необхідно навести назви фірм та зазначити країни-виробники реактивів і матеріалів, вид і кількість піддослідних тварин і, обов’язково, методи знеболювання та евтаназії, відповідно до Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986).

Результати й обговорення. Не потрібно наводити ті самі результати у таблицях і на рисунках. Якщо є таблиця, у тексті цифровий матеріал не подавати, вказувати лише зміну показників з вірогідними різницями (Р<) у разах або відсотках, кореляційні зв’язки (r=). За наявності у статті рисунків у тексті слід дати цифрові дані (середнє арифметичне та відхилення, коливання).

Висновки формуються з 5–10 речень.

Перспективи подальших досліджень (до 4 речень).

Таблиці. Таблиці подають у тексті у порядку згадування. Скорочення слів, наведення абревіатур, за винятком загальновідомих, у таблицях не дозволяється. Не наводити одні й ті ж результати у таблицях і на рисунках. Всі колонки у таблицях повинні мати назву і бути заповнені відповідними даними. Назву і графи таблиць дублювати англійською мовою.

Таблиця

Показники плазми крові

Blood plasma parameters

Показники

Parameters

Групи

Groups

Контрольна

Control

1-а дослідна

1st experimental

2-а дослідна

2nd experimental

Загальний білок, г/л

Total protein, g/L

Глюкоза, ммоль/л

Glucose, mmol/L

АСТ, Од/л

AST, U/L

Ілюстрації. Рисунки подають у порядку згадування. Фотографії слід надсилати відсканованими і вставленими в текст у порядку згадування. На фотовідбитках зазначається верх. Заміна фотовідбитків електрофоретичних, хроматографічних та інших досліджень малюнками неприйнятна. Неякісні неконтрастні знімки не приймаються. Підписи до рисунків, фотографій (10 кегель): загальна назва рисунка і пояснення його окремих елементів, зокрема умовних позначень (А, Б, а, б, 1, 2, І, ІІ). Назву рисунків, фотографій потрібно дублювати англійською мовою.

Формули. Хімічні й математичні формули повинні бути надруковані латинським шрифтом. Потрібно розмітити великі літери і малі, верхній і нижній індекси.

Термінологія та одиниці вимірювання. Усі позначення і найменування фізичних і хімічних одиниць вимірювання наводять у системі ІS. Згідно з сучасною номенклатурою, слід використовувати терміни ензим (а не фермент), протеїн (а не білок), назви хімічних елементів згідно з реформою української хімічної термінології. Якщо в дослідженнях було використано конкретні організми (тварини, мікроорганізми), під час першого згадування їх у тексті статті необхідно зазначити повну видову назву цих організмів латинською мовою (курсивом), дотримуючись сучасної систематики, а за повторного згадування найменування роду наводять скорочено, наприклад Staph. аureus, Str. lactis. Цифрові дані необхідно заокруглювати згідно з усталеними правилами, враховуючи середню похибку досліду. Вірогідність відмінностей показників слід обґрунтувати статистичним аналізом, посилаючись на конкретні методи.

Список цитованої літератури. Посилання на іншомовні джерела наводять мовою оригіналу. Не дозволяється робити посилання на неопубліковані матеріали. У списку літератури (у порядку згадування) мають переважати посилання на роботи останніх років. Необхідно вказувати прізвища усіх авторів, а назви журналів курсивом.

Приклади оформлення списку літератури

Англомовні публікації: Author A. A., Author B. B., Author C. C. Title of article. Title of Journal, 2005, 10, (2), pp. 49–53.

Публікації кирилицею:

Bilash Y. P., Golubets O. V., Tsisaryk O. J., Vudmaska I. V. Effects of selenium and vitamin E on unsaturated fatty acids hydrogenation in the rumen of fattening cattle. The Animal Biology, 2011, vol. 13, no. 1–2, pp. 187–192. (in Ukrainian)

Якщо стаття англійською мовою: Golubets O. V., Vudmaska I. V. Fatty acids composition of rumen bacteria and protozoa in cows fed diet with different concentrates level and sodium bicarbonate addition. The Animal Biology, 2008, vol. 10, no. 1–2, pp. 103–110.

Стаття з DOI: Kozak M. R., Vlizlo V. V., Kit Y. Y., Stoika R. S. Induction of apoptosis and necrosis in leukemic cells by purified IgG of blood serum of mice which were fed with cattle brain for a long time. Biopolymers and Cell, 2008, vol. 24, no 1, pp. 28–34. DOI: 10.7124/bc.00078D.(in Ukrainian)

Стаття з електронного журналу: SwaminathanV., Lepkoswka-WhiteE., Rao B. P. Browsers or buyers in cyberspace? An investigation of electronic factors influencing electronic exchange. Journal of Computer-Mediated Communication, 1999, vol.5, no.2. Available at: http://www. ascusc.org/ jcmc/vol5/issue2/ (Accessed 28 April 2011).

Стаття з періодичного видання (збірника праць): Astakhov M. V., Tagantsev T. V. Experimental study of the strength of joints «steel-composite». Proc. of the Bauman MSTU «Mathematical Modeling of Complex Technical Systems», 2006, no. 593, pp. 125–130. (in Russian)

Матеріали конференцій: Usmanov T. S., Gusmanov A. A., Mullagalin I. Z., Muhametshina R. Ju., Chervyakova A. N., Sveshnikov A. V. Features of the design of field development with the use of hydraulic fracturing. Proc. 6th Int. Symp. «New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact». Moscow, 2007, pp.267–272. (in Russian)

Книга: Назви книг курсивом. From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union. Moscow, HSE Publ., 1999, 381p. (in Russian)

Izvekov V. I., Serikhin N. A., Abramov A. I. Design of turbo-generators. Moscow, MEI Publ., 2005, 440p. (in Russian)

Lindorf L. S., Mamikoniants L. G., eds. Operation of turbine generators with direct cooling. Moscow, Energiia Publ., 1972. 352p.

Перекладена книга: Для англомовних (та виданих латиницею) перекладених книг подавати дані лише оригіналу книги.

Дисертація: Sharan M. М. Experimental justification and improvement of methods of transplantation and cryopreservation of cattle embryos. Dr. agricultural sci. diss. Lviv, 2010, 277 p. (in Ukrainian)

ДСТУ: GOST 8.586.5–2005. State Standard 8.586.5–2005. Method of measurement. Measurement of flow rate and volume of liquids and gases by means of orifice devices. Moscow, Standartinform Publ., 2007, 10p. (in Russian)

State Standard 8.586.5–2005. Method of measurement. Measurement of flow rate and volume of liquids and gases by means of orifice devices. Moscow, Standartinform Publ., 2007. 10 p. (in Russian)

Патент: Palkin M. V. The way to orient on the roll of aircraft with optical homing head. Patent RF, no. 2280590, 2006. (in Russian)

Подані статті направляються редакцією на рецензію двом провідним фахівцям у відповідній галузі. Статті з правками та зауваженнями рецензентів повертаються авторам. Після доопрацювання статті автор повертає надісланий йому примірник рукопису та рецензії до редакції, а також подає два примірники виправленої статті й її електронну версію.

Для контрольного вичитування статті редакція надсилає авторам електронною поштою верстку, яку необхідно повернути не пізніше трьох днів також електронною поштою. Якщо відповідь від авторів вчасно не надійшла, редакція залишає за собою право затримати публікацію. У випадку негативної рецензії, яка виключає можливість доопрацювання статті, один її примірник редакція залишає в архіві, а другий разом із рецензією повертає авторам. У випадку відхилення рукопису редакція лишає у своєму архіві один його примірник.

Датою отримання статті вважають дату надходження остаточно опрацьованого автором варіанту рукопису.

Увага! У випадку одержання статті, оформленої із порушеннями пропонованих «ПРАВИЛ», редакція залишає за собою право повертати рукопис авторам для доопрацювання, не реєструючи його.