ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ

Редакція наукового журналу «Біологія тварин» приймає рукописи, які відповідають профілю журналу та вимогам до оформлення статей.
Рукопис проходить перевірку на наявність плагіату, статті з наявністю плагіату та високим рівнем неоригінального тексту не приймаються до публікації.
Рукопис проходить одностороннє «сліпе» рецензування (single-blind review) — рецензент знає про автора, автор про рецензента — ні, двома рецензентами.
Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через відповідального секретаря журналу.
Після отримання статті рецензент впродовж 20 діб розглядає матеріали та надає рецензію за встановленою формою і висновок:
- рекомендовано до опублікування
- рекомендовано до опублікування після доопрацювання статті автором з урахуванням висловлених зауважень
- не рекомендовано до опублікування.
Якщо автор статті не погоджується з думкою рецензента, він має право надати аргументовану відповідь редакції журналу, яку розглядають на засіданні редакційної ради.
Редакційна рада залишає за собою право відхилити статтю у разі неспроможності чи небажання автора врахувати зауваження рецензентів або може скерувати статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю.
Датою прийняття статті вважають дату отримання редакцією позитивного висновку рецензентів щодо опублікування статті.
Остаточне рішення щодо опублікування друкованих статей приймає редакційна рада і затверджує Вчена рада Інституту біології тварин НААН. Автора повідомляють про очікуваний термін публікації. В окремих випадках, за рішенням редакційної ради та узгодженням з рецензентами, стаття може бути опублікована позачергово у найближчому номері журналу.

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

Редакційна політика журналу базується на принципах об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації; високих вимог до якості наукових досліджень; обов’язкового рецензування статей; дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами; суворого дотримання авторських та суміжних прав.

Науковий журнал «Біологія тварин» відповідає за етику публікації на основі кодексу поведінки COPE (Committee on Publication Ethics) «Кодекс поведінки та рекомендації щодо найкращої практики для журнальних редакторів» для забезпечення належної якості публікації.

ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА РЕДАКЦІЇ

Редакція приймає рішення про опублікування поданих робіт, керуючись політикою журналу і ґрунтуючись на академічних цінностях та висновках рецензентів.

Редакція оцінює рукописи незалежно від попередніх заслуг, раси, етнічного походження, статі, релігії або громадянства авторів.

Редакція журналу гарантує, що особисті дані, окрім тих, які публічно подані у статті, використовуватимуться лише для виконання внутрішніх завдань редакції та не будуть поширені і передані стороннім особам.

Редакція залишає за собою право на стилістичні виправлення або незначну літературну редакцію текстів та скорочення зі збереженням авторського стилю. З автором узгоджуються поправки, які, на думку редакції, можуть впливати на зміст тексту.

Редакція має право відмовити у публікації статті за умов недотримання вимог редакції.

Прийняті до друку матеріали не повертаються і не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.

У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА АВТОРІВ

Автори відповідальні за оригінальність тексту наукової статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не оприлюднюються дані, які не підлягають відкритій публікації.

Коли автор виявляє помилку або неточність у власній опублікованій роботі, він зобов’язаний негайно повідомити редактора журналу або видавця та співпрацювати з редактором для відхилення чи виправлення статті.

Ні редактори, ні редакційна колегія не відповідають за висловлені авторами думки, погляди та зміст опублікованих рукописів у журналі. Оригінальність, коректура рукописів та помилок є відповідальністю окремих авторів.

ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА РЕЦЕНЗЕНТІВ

Будь-які рукописи та додаткові матеріали, отримані для рецензування, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Їх не можна демонструвати та обговорювати зі сторонніми особами.

Рецензент, якому заздалегідь відомо про брак часу на рецензування або про факти, які роблять його перевірку неможливою у призначений час, повинен повідомити редактора та відмовитись від процесу розгляду.

Матеріали рецензуються за принципом об’єктивності і за вищими міжнародними академічними стандартами якості. Рецензенти повинні чітко та аргументовано висловити свої погляди щодо суперечливих моментів. Особиста критика при рецензуванні є недопустимою.

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Науковий журнал «Біологія тварин» є виданням з відкритим доступом: перегляд, читання, завантаження та друк опублікованих матеріалів є вільними. Редакція підтримує принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Доступ до електронного змісту журналу можливий одразу після публікації паперового варіанту.

АВТОРСЬКІ ПРАВА

 Матеріали, опубліковані у науковому журналі «Біологія тварин», поширюються відповідно до умов ліцензії Creative Commons Attribution license (CC-BY), яка передбачає, що читачі мають право розповсюджувати інформацію за умови:
1) цитування з коректним зазначенням авторства статті;
2) внесення даних про видавництво та місце видання;
3) якщо робота частково відтворюється, це має бути чітко зазначено.

Додаткова інформація — на сайті Creative Commons.
У разі відхилення статті договір автоматично втрачає силу. Підписання договору автором (авторами) означає, що він (вони) ознайомлені та погоджуються з умовами договору.

 
 

gslogoICLOGO

cr

nbuv

ouci0

WorldCat Logo

oa

Search