ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ науковоГО ЖУРНАЛУ «БІОЛОГІЯ ТВАРИН»

Редакція бере до друку оригінальні експериментальні роботи за основними напрямами біології тварин: фізіологія і біохімія, живлення та годівля, екологія і токсикологія, клітинна та молекулярна біологія, ветеринарна медицина, генетика, розведення і селекція, цитологія, імунологія, морфологія, мікробіологія та біотехнологія; огляди; методичні роботи, в яких описано нові або вдосконалені методи досліджень; дискусійні статті; рецензії на нові книги та на журнальні публікації; наукову хроніку. Журнал публікує статті українською та англійською мовами.

Рукопис надсилати у двох примірниках на папері, а також в електронній версії на e-mail редакції: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Рукопис статті має бути підписаний кожним із авторів. Експериментальні праці подають з експертним висновком щодо можливості опублікування від установи, де проводили дослідження; якщо дослідження частково проводили в інших установах, то вони мають дати письмову згоду на публікацію.

Статті оформлюють у редакторі Microsoft Word 6 або 7. Формат А4 з полями: ліве — 2,0, праве — 2,0, верхнє і нижнє — 2,5 см, відступ — 5 знаків, шрифт 12, 1 інтервал. Обсяг статті — від шести до 20 сторінок (огляду — до 30 сторінок) включно з резюме англійською та російською мовами, таблицями, рисунками та списком цитованої літератури.

На окремій сторінці мають бути наведені дані для контакту з авторами (прізвище, ім’я, по батькові, поштова та електронна адреса, номери службових і домашніх телефонів з кодом міста, номери мобільних телефонів).

Структура статті:

УДК

НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЖИРНИМИ ЛІТЕРАМИ)

Ініціали та прізвища авторів (курсивом)

e-mail

Назва наукової установи, поштова адреса

Резюме (без заголовка)

Резюме. Авторське резюме повторює структуру статті і коротко висвітлює мету та завдання, методи, результати, висновки. Подана в резюме інформація не повинна містити матеріал, відсутній в основній частині публікації. Висновки можуть супроводжуватись рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними у статті. Відомості, які є у назві статті, не повинні повторюватися у тексті авторського резюме. Варто уникати зайвих вступних фраз (наприклад, «автор статті розглядає…»). Текст резюме повинен бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, загальних і незначущих формулювань. Скорочення та умовні позначення, крім загальновживаних, застосовують у виняткових випадках або дають їх роз’яснення і визначення при першому вживанні в авторському резюме. У резюме не роблять посилань на джерела використаної літератури. Обсяг тексту авторського резюме визначається вмістом публікації (обсягом відомостей, їх науковою цінністю та/чи практичним значенням), він повинен становити не менше ніж 1800 знаків включаючи Ключові слова.

Ключові слова: (5–10 слів ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ)

 

НАЗВА СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (ВЕЛИКИМИ ЖИРНИМИ ЛІТЕРАМИ)

Ініціали і прізвище автора англійською мовою (курсивом)

e-mail

Назва наукової установи, поштова адреса англійською мовою

Резюме англійською мовою

Ключові слова англійською мовою

Усі ці дані враховуються при формуванні профілів організацій кожного автора статті. Резюме таключові слова англійською мовою мають відповідати українському тексту.

Вступ (без заголовка) 

Стисло викладається огляд літератури з посиланням на джерела літератури (за абеткою) та обґрунтування мети дослідження.

Матеріали і методи

Формують так, щоб за наведеним описом можна було відтворити дослідження. На загальновідомі методи достатньо дати посилання. Необхідно навести назви фірм та зазначити країни-виробники реактивів і матеріалів, вид і кількість піддослідних тварин і обов’язково — методи знеболювання та евтаназії відповідно до Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986).

Результати й обговорення

Не потрібно наводити ті самі результати у таблицях і на рисунках. Якщо є таблиця, у тексті цифровий матеріал не потрібно подавати, треба вказувати лише зміну показників з вірогідними різницями (P<) у разах або відсотках, кореляційні зв’язки (r=). За наявності у статті рисунків у тексті слід дати цифрові дані (середнє арифметичне та відхилення, коливання).

Висновки

5–10 речень

Література (без заголовка)

Перспективи подальших досліджень (3–4 речення).

Оформлення таблиці

Таблиці подають після згадування у тексті. Скорочення слів, наведення абревіатур, за винятком загальновідомих, у таблицях не дозволяється. Не потрібно наводити одні й ті самі результати у таблицях і на рисунках. Всі колонки у таблицях повинні мати назву і бути заповнені відповідними даними. Назву і графи таблиць потрібно дублювати англійською мовою.

Таблиця

Показники плазми крові

Blood plasma parameters

Показники

Parameters

Групи

Groups

Контрольна

Control

I дослідна

1st experimental

II дослідна

2nd experimental

Загальний протеїн, г/л

Total protein, g/L

Глюкоза, ммоль/л

Glucose, mmol/L

АСТ, Од/л

AST, U/L

Ілюстрації. Рисунки подають після згадування. Фотографії слід надсилати відсканованими і вставленими в текст після згадування. На фотовідбитках зазначається верх. Заміна фотовідбитків електрофоретичних, хроматографічних та інших досліджень рисунками неприйнятна. Неякісні неконтрастні знімки не приймаються. Підписи до рисунків, фотографій (кегль 10): загальна назва рисунка і пояснення його окремих елементів, зокрема умовних позначень (А, Б, а, б, 1, 2, І, ІІ). Назву рисунків і фотографій потрібно дублювати англійською мовою.

Формули. Хімічні й математичні формули повинні бути надруковані латинськими літерами. Потрібно розмітити великі й малі літери, верхній і нижній індекси.

Термінологія та одиниці вимірювання. Усі позначення і найменування фізичних і х?імічних одиниць вимірювання наводять у системі SІ. Згідно з сучасною номенклатурою, слід використовувати терміни ензим (а не фермент), протеїн (а не білок), назви хімічних елементів згідно з реформою української хімічної термінології. Якщо в дослідженнях було використано конкретні організми (тварини, мікроорганізми), під час першого згадування їх у тексті статті необхідно зазначити повну видову назву цих організмів латинською мовою (курсивом), дотримуючись сучасної систематики, а за повторного згадування найменування роду наводять скорочено, наприклад, Staph. аureus, Str. lactis. Цифрові дані необхідно заокруглювати згідно з усталеними правилами, враховуючи середню похибку досліду. Вірогідність відмінностей показників обґрунтовувати статистичним аналізом, посилаючись на конкретні методи.

Література. У списку літератури (за абеткою) мають переважати посилання на роботи останніх років. У посиланні на джерело необхідно вказувати прізвища усіх авторів, а назву журналу чи книги подавати курсивом. Посилання на іншомовні джерела наводять мовою оригіналу. Не дозволяється робити посилання на неопубліковані матеріали.

Приклади оформлення списку літератури:

Англомовні публікації: Kushkevych M.V., Vlizlo V.V. Localization and level of the cellular prion in the jejunum of the rats Wistar line of different age groups. Biological systems, 2013, vol. 3, рр. 325–329.

Golubets O. V., Vudmaska I. V. Fatty acids composition of rumen bacteria and protozoa in cows fed diet with different concentrates level and sodium bicarbonate addition. The Animal Biology, 2008, vol. 10, no. 1–2, pp. 103–110.

Публікації кирилицею: Grabovskyi S. S. Effect of natural immunomodulators influence on cellular immunity indices and cortisol level in rat’s blood at pre-slaughter stress. Studia Biologica, 2014, vol. 8, no. 1, рр. 93–102. (in Ukrainian)

Antonyak H., Olijnyk Ch., Koval N., Fedyakov R., Dosviadchynska M., Panchuk I. Effects of aflatoxin B1 on lipid peroxidation and activities of antioxidant enzymes in rat organs and erythrocytes. Visnyk of Lviv University, Biological series, 2015, vol. 69, pp. 41–48. (in Ukrainian)

Стаття з DOI: Kozak M. R., Vlizlo V. V., Kit Y. Y., Stoika R. S. Induction of apoptosis and necrosis in leukemic cells by purified IgG of blood serum of mice which were fed with cattle brain for a long time. Biopolymers and Cell, 2008, vol. 24, no 1, pp. 28–34. DOI: 10.7124/bc.00078D. (in Ukrainian)

Fleseriu M. Recent advances in the medical treatment of Cushing’s disease. F1000 — Prime Reports, 2014, vol. 6, no. 18. DOI: 10. 12703/P6–18. (in English)

Wesoly R., Jungbluth I., Stefanski V., Weiler U. Pre-slaughter conditions influence skatole and androstenone in adipose tissue of boars. Meat science, 2015, vol. 99, рр. 60–67. DOI: 10.1016/j.meatsci.2014.08.015.

Стаття з електронного журналу: Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B. P. Browsers or buyers in cyberspace? An investigation of electronic factors influencing electronic exchange. Journal of Computer-Mediated Communication, 1999, vol. 5, no. 2. Available at: http://www. ascusc.org/ jcmc/vol5/issue2/ (Accessed 28 April 2011).

Стаття з періодичного видання (збірника праць): Duh A. I., Vovk S. Changes of lipid content and fatty acid composition of yolk in eggs and liver breeding chickens and embryos depending on the level of carotenoids in the diet. Ukr. Biochem. J., 2010, vol. 82, no. 5, pp. 118–124. (in Ukrainian)

Матеріали конференцій: Yukalo A. V., Yukalo V. G., Shynkaryk M. M. Electrophoresis separation of the milk protein. Proceeding of the International Conference on Bio and Food Electrotechnologies, Compiegne (France), 2009, рр. 227–231.

Golovko O. V., Smolyanіnova V. K., Severin R. V., Savenko M. M., Gluschenko Y. S., Smolyanіnova I. V. Planning and organization of veterinary measures for the prevention and treatment of diseases of domestic animals in the area of private clinic. Problems of zooengineering and veterinary medicine: Preview. Collection of scientific works Kharkiv state zooveterinarу Academy, Kharkiv, PBB KSZA, 2013, is. 26, Part 2 “Veterinary sciences”, pp. 211–215. (in Ukrainian)

Книга: Verbitsky P. I. Spongiоform encephalopathy in cattle and other prion infections. Kyiv, Vetinform, 2005, 240 p. (in Ukrainian)

Lapovets L. Ye., Lutsyk B. D., Lebed H. B. Handbook of Laboratory Immunology. Lviv, 2014, 292 p. ISBN 966-02-2704-3. (іn Ukrainian)

Перекладена книга: для англомовних (та виданих латиницею) перекладених книг подавати дані лише оригіналу книги.

Дисертація: Sharan M. М. Experimental justification and improvement of methods of transplantation and cryopreservation of cattle embryos. Dr. agricultural sci. thesis, Institute of Animal Biology NAAS, Lviv, 2010, 277 p. (in Ukrainian)

Автореферат: Major Ch. Ya. The content of physiological prion in peripheral part of rats’ prion-replication system under the action of glicoseaminoglycans series drugs. Autoref. of PhD thesis in biol. sci., Institute of Animal Biology NAAS, Lviv, 2010. 16 p. (in Ukrainian)

Стандарти: Olive oils and olive-pomace oils — Determination of wax content by capillary gas chromatography. International standard. ISO 12873: First edition 2010(E), LTD.

EN 12823-2. Foodstuffs — Determination of vitamin A by high performance liquid chromatography-Part 2: Measurement of β-carotene. 2000, European Committee for Standardization, Brusels.

Патент: Vlizlo V. V., Kushkevych M. V. A method for detection of the cellular prion localization in the tissues. Patent UA, no. 108110, 2016. (in Ukrainian)

Ohorodnyk N. Z., Kychun I. V., Vischur O. I. Vitamin and mineral drug with prolonged action «Vitarmin». Patent UA for utility model, no. U201501800. From 02.03.2015. (in Ukrainian)

Kosinov M. V., Kaplunenko V. G. Ukrainian patent for utility model number 38391. IPC (2006): C07C 51/41, C07F 5/00, C07F 15/00, C07C 53/126 (2008.01), C07C 53/10 (2008.01), A23L 1/00, B82B 3/00. Method metal carboxylates “Nanotechnology receiving metal carboxylates”. Publish. 12.01.2009, Bull. no. 1. (in Ukrainian)

Подані статті скеровуються редакцією на рецензію двом провідним фахівцям у відповідній галузі. Статті з поправками та зауваженнями рецензентів повертаються авторам. Після доопрацювання статті автор повертає надісланий йому примірник рукопису та рецензії до редакції, а також подає два примірники виправленої статті і її електронну версію.

Для контрольного вичитування статті редакція надсилає авторам електронною поштою верстку, яку необхідно повернути не пізніше, ніж через 3 дні, також електронною поштою. Якщо відповідь від авторів не надійшла вчасно, редакція залишає за собою право затримати публікацію. У випадку негативної рецензії, яка заперечує можливість доопрацювання статті, один її примірник редакція залишає в архіві, а другий разом із рецензією повертає авторам. У випадку відхилення рукопису редакція залишає у своєму архіві один його примірник.

Датою отримання статті вважають дату надходження остаточно опрацьованого автором варіанту рукопису.

Увага! У випадку одержання статті, оформленої з порушеннями наведених «ВИМОГ», редакція залишає за собою право повертати рукопис авторам для доопрацювання, не реєструючи його.

gslogoICLOGO

cr

nbuv

WorldCat Logo

oa

Search