Біологія тварин, 2012, т. 14, № 1–2

ОГЛЯДИ

ЕТИЧНІ ТА НАУКОВІ АСПЕКТИ БОЛЮ В КОНЦЕПЦІЇ ДОБРОБУТУ ТВАРИН

В. І. Козій, С. В. Рубленко, Н. В. Козій

ДО ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВЕТЕРИНАРНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

І. Я. Коцюмбас, О. Г. Малик, М. І. Жила, Ю. М. Косенко

ПРО ОРИҐІНАЛЬНІ ЕФЕКТИВНІ СУБСТАНЦІЇ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Л. І. Петрух, М. М. Коваленко

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ СЕЛЕКЦІЇ НА ПІДВИЩЕННЯ М’ЯСНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ СТРАУСІВ

М. І. Сахацький, Ю. В. Осадча

ГЕНЕЗИС СТРЕСУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН

І. О. Супрун

БІОХІМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ

СИСТЕМА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ ПОРОСЯТ

О. М. Бучко

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЕРАТИНІВ ЛЮДСЬКОГО ВОЛОСА ТА ВОВНЯНОГО ВОЛОКНА

В. В. Гавриляк, Г. М. Седіло

ЗМІНИ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ТА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ЩУРІВ З ДОКСОРУБІЦИН-ІНДУКОВАНОЮ КАРДІОПАТІЄЮ НА ТЛІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ З АНТИОКСИДАНТНОЮ ДІЄЮ

Ю. А. Гордієнко, Я. Бакланова, М. В. Коваленко, Л. М. Степченко, А. І. Шевцова, Г. О. Ушакова

ВПЛИВ НАНОАКВАХЕЛАТІВ І МАКРОДИСПЕРСНОЇ ФОРМИ КУПРУМУ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ ЦЕРУЛОПЛАЗМІНУ В КРОВІ КРОЛІВ

Є. А. Деркач, І. А. Шепельова, А. В. Моторнюк, Н. М. Мельникова

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕФОЛДІНГА РЕКОМБІНАНТНОГО БІЛКА SPAА ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE

О. М. Дерябін

ВМІСТ КУПРУМУ В ҐРУНТАХ, ВОДІ ТА РОСЛИННИХ КОРМАХ РАЦІОНУ ВРХ У РІЗНИХ БІОГЕОХІМІЧНИХ ПРОВІНЦІЯХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

Є. О. Дзень, І. В. Лучка, Н. І. Талоха, Ю. Т. Салига

КОНЦЕНТРАЦІЯ АЛЬДОСТЕРОНУ І КОРТИЗОЛУ В ПЛАЗМІ КРОВІ ЩУРІВ ЗА РІЗНОГО ВМІСТУ ТА ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ЕТЕРИФІКОВАНОГО ХОЛЕСТЕРОЛУ В ЇХ ОРГАНІЗМІ

Ю. З. Длябога, Й. Ф. Рівіс

ПЕРОКСИДНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНИХ ЕНЗИМІВ У КЛІТИНАХ ЛЕГЕНЬ ЩУРІВ  ЗА ЩОДОБОВОГО ВВЕДЕННЯ АФЛАТОКСИНУ В1

М. Р. Досвядчинська, Г. Л. Антоняк

ВМІСТ ЕСЕНЦІАЛЬНИХ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ТКАНИНАХ ПОРОСЯТ ЗА ДІЇ ХЛОРИДУ ХРОМУ

Р. Я. Іскра, В. В. Влізло

РОЛЬ КІНЦЕВОЇ РЕАКЦІЇ АНАЕРОБНОГО ГЛІКОЛІЗУ В МОЛЕКУЛЯРНИХ МЕХАНІЗМАХ РЕГУЛЯЦІЇ ОБМІННИХ ПРОЦЕСІВ У ГЕПАТОЦИТАХ НЕОНАТАЛЬНИХ ТЕЛЯТ ЗА ДІАРЕЇ

М. С. Калачнюк, І. М. Басараб, Л. Г. Калачнюк, Д. О. Мельничук, С. Д. Мельничук, Г. І. Калачнюк

ЛІПІДНИЙ СПЕКТР КРОВІ КОРІВ У ПЕРІОД ЗАВЕРШЕННЯ ЛАКТАЦІЇ

М. Д. Камбур, А. А. Замазій, С. М. Півень

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ОБМІНУ ВУГЛЕВОДІВ В ОРГАНІЗМІ КОРІВ РІЗНИХ ТИПІВ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА УМОВ ВВЕДЕННЯ ЦИТРАТІВ БІОГЕННИХ МЕТАЛІВ

В. І. Карповський, Р. В. Постой, Д. І. Криворучко, М. А. Ручкіна, І. М. Нагорний

АКТИВНІСТЬ ТА ВМІСТ ІЗОФОРМ АСПАРТАТАМІНОТРАНСФЕРАЗИ В ЕЯКУЛЯТАХ САМЦІВ І ВИЖИВАННЯ СПЕРМІЇВ

Н. Кузьміна, Д. Остапів, І. Яремчук, Н. Гулеюк, І. Гуменецький

ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА АНТИОКСИДАНТНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗМУ КРОЛІВ ЗА ВИПОЮВАННЯ ЦИТРАТУ І ХЛОРИДУ ХРОМУ

Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, С. Й. Кропивка

CHOLESTEROL METABOLISM IN RATS UNDER EFFECTS OF CHITOSAN AND DEAE-CELLULOSE

M. Marounek, Z. Volek, E. Skřivanová, O. Savka, L. Kalachnyuk, G. Kalachnyuk

ПОКАЗНИКИ ДИХАННЯ І ФОСФОРИЛЮВАННЯ МІТОХОНДРІЙ ГЕПАТОЦИТІВ ЩУРІВ ЗА УМОВ ШТУЧНОГО ГІПОБІОЗУ

С. Д. Мельничук, В. С. Морозова, С. В. Хижняк, В. М. Войціцький

ВМІСТ СУМАРНИХ ЛІПІДІВ ТА ЇХ ОКРЕМИХ КЛАСІВ У ПЕЧІНЦІ ЕМБРІОНІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ДОДАТКОВОГО ВВЕДЕННЯ ОКРЕМО І КОМПЛЕКСНО ВІТАМІНІВ А, D3 і Е В РАЦІОН ГУСЕЙ У РЕПРОДУКТИВНИЙ ПЕРІОД

О. В. Моравська, С. О. Вовк

ІЗОФОРМИ ХОЛІНЕСТЕРАЗИ У СПЕРМІ ТА РЕПРОДУКТИВНИХ ОРГАНАХ БУГАЇВ

Н. В. Насєдкіна, Н. В. Кузьміна, Д. Д. Остапів

ГІДРОПЕРЕКИСИ ЛІПІДІВ І ТБК-АКТИВНІ ПРОДУКТИ В ОРГАНАХ МИШЕЙ ЗА ДІЇ АД’ЮВАНТІВ — ПОЛІМЕРА МГ-4 І ГІДРОКСИДУ АЛЮМІНІЮ

А. В. Олійник, М. Р. Козак, О. С. Заіченко, В. В. Влізло

ВМІСТ ПРОДУКТІВ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗАХ ТА ПЕЧІНЦІ ОДНОРІЧОК ЛУСКАТИХ ТА РАМЧАСТИХ КОРОПІВ НЕСВИЦЬКОГО ЗОНАЛЬНОГО ТИПУ

І. А. Особа

ВПЛИВ РІЗНИХ ДОЗ ВІТАМІНУ А НА СТАН ПРО- Й АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМ У КРОВІ КОРОПА

І. М. Попик

ВПЛИВ L-ГЛУТАМІНОВОЇ КИСЛОТИ НА ПОКАЗНИКИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АКТИВНІСТЬ ОКРЕМИХ АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТІВ

Н. О. Салига

ВМІСТ І СКЛАД БІЛКІВ МОЛОКА ВІВЦЕМАТОК УКРАЇНСЬКОЇ ГІРСЬКОКАРПАТСЬКОЇ ПОРОДИ І ПОРОДИ ПРЕКОС ЗА УМОВ ЗГОДОВУВАННЯ ЇМ ПІДВИЩЕНИХ РІВНІВ МАКРО-І МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ТА ФІЛЬТРОПЕРЛІТУ

Н. П. Сидір

ВМІСТ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ В ПЕЧІНЦІ ТА СІМЯНИКАХ ЩУРІВ ЗА ВВЕДЕННЯ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА

В. Я. Сирватка

ВМІСТ ЗАГАЛЬНОГО БІЛКА ТА ЙОГО ФРАКЦІЙ У СИРОВАТЦІ КРОВІ СВИНЕЙ РІЗНИХ ТИПІВ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

А. В. Трокоз, В. І. Карповський, В. О. Трокоз, Д. І. Криворучко, А. П. Василів

СЕЗОННА МІНЛИВІСТЬ ЦИТОГЕНЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ В УМОВАХ НИЗЬКОДОЗОВОГО ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ

О. В. Федорова, С. О. Костенко

АКТИВНІСТЬ АМІНОТРАНСФЕРАЗ, ФОСФАТАЗ І ФОСФОРИЛАЗ НА ТЛІ ДІЇ БРОВІТАКОКЦИДУ І ПЛОДІВ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ У ІНТАКТНИХ ІНДИКІВ

І. І. Харів

ЗМІНИ ФОСФОРНО-КАЛЬЦІЄВОГО ОБМІНУ У ВІВЦЕМАТОК ЛУТУГІНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУA

П. В. Шарандак, О. П. Тимошенко

ДИНАМІКА СТАТЕВИХ, ГОНАДОТРОПНИХ ГОРМОНІВ І БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У КРОВІ ТІЛЬНИХ КОРІВ ЗА ВВЕДЕННЯ ПРЕПАРАТУ МЕТАБОЛІЧНО-НЕЙРОТРОПНОЇ ДІЇ

В. І. Шеремета В. З. Трохименко

 

ЖИВЛЕННЯ ТА ГОДІВЛЯ

ВПЛИВ ДОДАВАННЯ СЕЛЕНУ ДО РАЦІОНУ З ВИСОКИМ ВМІСТОМ ЖИРУ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ ПРОДУКТІВ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ У ПЛАЗМІ КРОВІ, ВМІСТ СЕЛЕНУ В МОЛОЦІ ТА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ

Н. В. Голова, І. В. Вудмаска

ЛІПІДНИЙ СКЛАД ПЕЧІНКИ ЕМБРІОНІВ КУРЕЙ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ВІТАМІНУ А У РАЦІОНІ БАТЬКІВСЬКОГО СТАДА

О. І. Дух, С. О. Вовк

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ЕНЕРГІЄЮ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ГОДІВЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЗГОДОВУВАННЯ КОРМІВ

Т. О. Єлецька, М. В. Василевський

ПРОДУКТИВНІ ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ БУГАЙЦІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ У КОРМОВИХ РАЦІОНАХ ПЕЛЮШКИ

Ю. В. Костанецька

ВПЛИВ ІНТЕНСИВНОСТІ РОЗЩЕПЛЕННЯ ЛЕГКОФЕРМЕНТОВАНИХ ВУГЛЕВОДІВ І БАКТЕРІАЛЬНОГО СИНТЕЗУ ПРОТЕЇНУ В РУБЦІ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТВАРИН ЗА ЗГОДОВУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ВУГЛЕВОДНО-КОНЦЕНТРАТНО-МІНЕРАЛЬНОЇ ДОБАВКИ

А. І. Овсієнко

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СОЄВОЇ ОЛІЇ У КОМБІКОРМАХ ДЛЯ ПЕРЕПЕЛІВ М’ЯСНОГО НАПРЯМУ ПРОДУКТИВНОСТІ

М. Ю. Сичов

КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ СКЛАД НАТИВНОГО ВОСКУ І ЖИРОПОТУ ТА МІКРОФЛОРА РУНА ВІВЦЕМАТОК І ЯГНЯТ ЗА УМОВ ЗГОДОВУВАННЯ ВІВЦЕМАТКАМ ПІДВИЩЕНИХ РІВНІВ МІНЕРАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ФІЛЬТРОПЕРЛІТУ

В. М. Ткачук, П. В. Стапай

ВПЛИВ «ЙОДІС КОНЦЕНТРАТУ» НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ДУБОВОГО ШОВКОПРЯДА В ПРОЦЕСІ ВИГОДІВЛІ ЗДОРОВОЇ І ПОТЕНЦІЙНО ХВОРОЇ ГУСЕНІ

В. О. Трокоз, Т. Б. Аретинська, В. І. Максін, В. М. Мельниченко, А. П. Ярощук

БІОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ОРГАНІЗМІ КОРІВ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ СПОЛУК ХРОМУ

М. М. Хомин

ПОКАЗНИКИ ЖИВЛЕННЯ ДУБОВОГО ШОВКОПРЯДА ПІД ВПЛИВОМ НАНОАКВАХЕЛАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ

О. А. Черниш, Т. Б. Аретинська, В. І. Максін, В. О. Трокоз, В. Г. Каплуненко

ДИНАМІКА ВМІСТУ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ СВИНЕЙ РІЗНИХ ТИПІВ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЗА УМОВ ДОДАВАННЯ ДО РАЦІОНУ «ЙОДІС-КОНЦЕНТРАТУ»

В. В. Шестеринська, В. О. Трокоз, В. І. Карповський, В. І. Максін, Д. І. Криворучко

 

ЕКОЛОГІЯ І ТОКСИКОЛОГІЯ

РІВЕНЬ НЕФЕРМЕНТНОЇ СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ БИЧКІВ ПРИ ГОСТРОМУ НІТРАТНО-НІТРИТНОМУ ТОКСИКОЗІ

В. О. Губерук, Б. В. Гутий, С. Д. Мурська, Д. Ф. Гуфрій

АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ ПЕРЕАМІНУВАННЯ У ТКАНИНАХ ЩУРІВ ДВОХ ПОКОЛІНЬ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ СОЇ ТРАДИЦІЙНОГО ТА ТРАНСГЕННОГО СОРТІВ

О. П. Долайчук, Р. С. Федорук, А. П. Киричук

ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ТКАНИНАХ МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ ЗА УМОВ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

І. І. Ковальчук, Р. С. Федорук

ХАРАКТЕРИСТИКА БІЛКОВОГО СКЛАДУ КРОВІ ЩУРІВ, ОТРУЄНИХ СВИНЦЕМ

І. А. Лазаренко, Н. М. Мельникова

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ КУРЕЙ-НЕСУЧОК ПІД ВПЛИВОМ ПЛЮМБУМУ АЦЕТАТУ ЗА АЛІМЕНТАРНОГО ХРОНІЧНОГО ТОКСИКОЗУ

К. А. Лаптєва

ВПЛИВ МЕТІОНІНУ, ФЕНАРОНУ ТА МЕТІФЕНУ НА БІОХІМІЧНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ПОРОСЯТ ПРИ РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОГО НІТРАТНО-НІТРИТНОГО ТОКСИКОЗУ

Х. Я. Леськів

ЗМІНА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СИРОВАТКИ КРОВІ ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ХРОНІЧНОМУ ТОКСИЧНОМУ ГЕПАТИТІ

А. Й. Мазуркевич, Н. І. Золтан, М. О. Малюк, В. Б. Данілов, В. В. Ковпак, Ю. О. Харкевич

ВПЛИВ ЦЕЗІЮ ХЛОРИДУ НА ВМІСТ ДЕЯКИХ МІНЕРАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ЩУРІВ

Н. М. Мельникова, О. В. Єрмішев

ВМІСТ МЕТАБОЛІТІВ ОКСИДУ АЗОТУ В ПЕЧІНЦІ ТА СИРОВАТЦІ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ІНТОКСИКАЦІЇ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ

Б. О. Цудзевич, І. В. Калінін, В. В. Полякова, Ю. О. Омельченко, Н. А. Петрук

ВМІСТ ВІЛЬНИХ АМІНОКИСЛОТ У ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ, ОТРУЄНИХ КАДМІЄМ

І. А. Шепельова, Є. А. Деркач, Н. М. Мельникова

 

КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ ТА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

ВПЛИВ ЗАЖИТТЄВИХ ВИДІЛЕНЬ ЛИЧИНОК PARASCARIS EQUORUM НА УТВОРЕННЯ МІКРОЯДЕР В ЕРИТРОЦИТАХ ПЕРЕФЕРИЧНОЇ КРОВІ КОНЕЙ

А. В. Винярська

ПРОДУКЦІЯ ОКСИДУ АЗОТУ ТА БІЛКІВ ГОСТРОЇ ФАЗИ ЗА ГЕСТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ, МЕТРИТУ І ОРТОПЕДИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ У КОРІВ

С. А. Власенко, М. В. Рубленко

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НАНОАКВАХЕЛАТІВ МАГНІЮ ДЛЯ ДЕЗІНВАЗІЇ ОСЕРЕДКІВ ПАРАЗИТАРНОГО ЗАБРУДНЕННЯ

Н. О. Волошина

ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЗА АСОЦІАТИВНИХ ІНВАЗІЙ СВИНЕЙ

В. Ф. Галат, В. О. Євстафєва

ЕТІОЛОГІЯ ФІБРИНОЗНОГО УВЕЇТУ МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

В. О. Дорощук

РЕАКЦІЯ БІЛКІВ ГОСТРОЇ ФАЗИ У СОБАК З ПЕРЕЛОМАМИ КІСТОК ПЕРЕДПЛІЧЧЯ

О. В. Ярошенко

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ СЕТАРІОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В ГОСПОДАРСТВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

О. С. Клименко

БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ТА СЕЧІ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ГОСТРІЙ НИРКОВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ У ЩУРІВ

А. Й. Мазуркевич, О. Л. Бобось, М. О. Малюк, В. В. Ковпак, Ю. О. Харкевич

АНАЛЬГЕТИЧНА, ЖАРОЗНИЖУЮЧА ТА ПРОТИЗАПАЛЬНА ДІЇ ІЗАМБЕНУ В ЕКСПЕРИМЕНТАХ НА ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИНАХ

А. Г. Міластная, В. Б. Духницький

БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СТАНУ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ У ПАТОГЕНЕЗІ, ДІАГНОСТИЦІ ТА КОНТРОЛІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ГЕПАТОПАТІЇ СОБАК

Д. В. Морозенко, О. П. Тимошенко

ВІРОЦИДНА АКТИВНІСТЬ НОВОГО ДЕЗІНФІКУЮЧОГО ЗАСОБУ НА ОСНОВІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І ГУАНІДИНВМІСНОЇ СПОЛУКИ

О. О. Напненко, В. О. Дробницька, Г. В. Бойко

МІСЦЕВО-ПОДРАЗНЮЮЧА ДІЯ НОВОГО ДЕЗІНФІКУЮЧОГО ЗАСОБУ НА ОСНОВІ ПОВЕРХНЕВО АКТИВНИХ РЕЧОВИН І ГУАНІДИНВМІСНОЇ СПОЛУКИ

М. Ф. Панько, В. Д. Іщенко, В. О. Дробницька, Д. С. Рудич

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПАРАМІКСОВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ ГОЛУБІВ

Л. І. Пархоменко, І. О. Кононенко, Аль Равашдех Мустафа

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ У КОРІВ ЗА ДІЇ ПРЕПАРАТУ «ГЕПАЛЕН»

О. І. Приступа, І. М. Петрух, М. Р. Сімонов, В. І. Левченко, В. В. Влізло

СТАН Сa2+, Mg2+- АТР-АЗНОЇ ТА NO-СИНТАЗНОЇ СИСТЕМИ У ЛІМФОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ ТА АНКІЛОЗИВНИЙ СПОНДИЛОАРТРИТ

Р. В. Фафула, У. П. Єфремова, З. Д. Воробець

 

ГЕНЕТИКА, РОЗВЕДЕННЯ І СЕЛЕКЦІЯ

ХРОМОСОМНІ ПОРУШЕННЯ В ГАМЕТОГЕНЕЗІ ПЛІДНИКІВ РІЗНИХ ВИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН

В. В. Дзіцюк

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

А. Г. Констандогло, В. Ф. Фокша

ПОРОДОСПЕЦИФІЧНІСТЬ МІНЛИВОСТІ ЦИТОГЕНЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

С. О. Костенко

МОРФОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КОРІВ РІЗНИХ ЛІНІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

О. М. Кріп

ЛІНІЙНИЙ РІСТ, МОРФОЛОГІЧНІ І БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ТА ПРИРОДНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТЕЛИЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ДО РІЧНОГО ВІКУ

М. І. Кузів

ПРОДУКТИВНІ ОЗНАКИ КОРІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ РІЗНИХ ГЕНЕАЛОГІЧНИХ ФОРМУВАНЬ

Т. В. Литвиненко, Ю. С. Бунь

ВПЛИВ ВІКУ ПЕРШОГО ПЛІДНОГО ОСІМЕНІННЯ І ПЕРШОГО ОТЕЛЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

І. В. Новак, В. В. Федорович, Є. І. Федорович

МІЖПОРОДНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ КОРІВ ПОРІД АБЕРДИН-АНГУС І УКРАЇНСЬКА ЧОРНО-РЯБА МОЛОЧНА ЗА РІВНЕМ СОМАТИЧНОГО МУТАГЕНЕЗУ

Л. Ф. Стародуб, Л. І. Остаповець

ВИЗНАЧЕННЯ ДНК-ПОЛІМОРФІЗМУ КРОЛІВ ЗА ISSR-МАРКЕРАМИ

Є. А. Шевченко, К. В. Копилов

 

ІМУНОЛОГІЯ ТА МОРФОЛОГІЯ

АНТИВІРУСНА ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧА АКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНИХ ПРЕПАРАТІВ МІКРОБНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Т. О. Бова

ОЦІНКА ВПЛИВУ ІМУНОМОДЕЛЮЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ НА ІМУНОЛОГІЧНУ РЕАКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗМУ СОБАК

М. М. Брошков, Б. В. Смолянінов

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ МЕМБРАН МІТОХОНДРІЙ ЕНТЕРОЦИТІВ ТОНКОЇ КИШКИ ЗА ДІЇ КАДМІЮ ТА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЛІПОСОМ

В. А. Грищенко, В. А. Томчук, С. В. Хижняк

СКЛАД МІКРОФЛОРИ СЛІПИХ КИШОК ТА ПОКАЗНИКИ КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ У КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА ДІЇ ФІТОПРЕПАРАТУ

А. В. Гунчак, І. Б. Ратич, М. В. Камінська

БІОМОРФОЛОГІЯ М’ЯЗІВ ТАЗОСТЕГНОВОГО СУГЛОБА ТУКАНА-ТОКО — RAMPHASTUS TOCO

Н. В. Друзь, О. П. Мельник

МІКРОСТРУКТУРА ЯЄЧНИКІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ

Ю. В. Мартин, Д. Д. Остапів, Р. Г. Сачко, А. З. Пилипець, М. М. Акимишин

СТАН Т- І В-КЛІТИННОЇ ЛАНОК ІМУНІТЕТУ В ІНДИКІВ ТА ГУСЕЙ ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ВІТАМІНУ Е У РАЦІОНІ

Д. І. Мудрак, О. І. Віщур, Н. А. Брода, Н. З. Огородник, І. Є. Соловодзінська

СТАН КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ У ПОРОСЯТ РАННЬОГО ВІКУ ЗА ВВЕДЕННЯ ПРЕПАРАТІВ «ЛІПОВІТ» ТА «ТРИВІТ»

Н. З. Огородник

ВПЛИВ СВИНЦЮ НА ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ CYPRINUS CARPIO L.

М. Я. Онисковець, В. В. Снітинський

ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АКТИВНІСТЬ ГЛУТАТІОНОВОЇ СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ТІЛЬНИХ КОРІВ ТА ЇХ ТЕЛЯТ ЗА ДІЇ нових імунотропних засобів У ВИГЛЯДІ ЛІПОСОМАЛЬНОЇ ЕМУЛЬСІЇ

Л. І. Понкало

ОСОБЛИВОСТІ ЛЕЙКОЦИТАРНОЇ РЕАКЦІЇ У СВИНЕЙ ПІСЛЯ ГРИЖОРОЗТИНУ ТА ЗА УМОВ КОРЕКЦІЇ ЗАПАЛЬНО-РЕГЕНЕРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ ІМУНОСТИМУЛЯТОРАМИ РІЗНИХ ГРУП

М. В. Рубленко, В. В. Мельніков

ГІСТОЛОГІЯ МОЗКУ ТА ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ЗА ХРОНІЧНОГО ВПЛИВУ НА НИХ НИЗЬКИХ ДОЗ ХЛОРПІРИФОСУ

Ю. Т. Салига, Ю. В. Мартин

ГІСТОЛОГІЧНА БУДОВА ДІАФІЗУ ПРОМЕНЕВОЇ І ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТОК У СОБАК

А. В. Телятніков

 

БІОТЕХНОЛОГІЯ ТА МІКРОБІОЛОГІЯ

ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕРМІЇВ БУГАЇВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ У РОЗРІДЖУВАЧАХ ЯЄЧНОГО ЖОВТКА І СОЄВОГО ЛЕЦИТИНУ ДЛЯ КРІОКОНСЕРВАЦІЇ

О. Б. Андрушко, М. М. Шаран, І. М. Яремчук, А. Р. Корбецький, О. П. Панич, І. С. Атаманюк

ВИВЧЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НОВИХ МОДИФІКОВАНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК

М. М. Бабкіна

ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ДІЄНОВИХ КОН'ЮГАТІВ ЛІНОЛЕВОЇ КИСЛОТИ У МОЛОЧНОКИСЛИХ ПРОДУКТАХ, ЯКІ МІСТЯТЬ ЖИВІ КУЛЬТУРИ МІКРООРГАНІЗМІВ

О. І. Віщур, Р. А. Голубець, О. В. Голубець, А. М. Лазарєва, С. М. Шкаруба, О. І. Федько

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ ООЦИТ-КУМУЛЮСНИХ КОМПЛЕКСІВ СВИНОК РІЗНИХ ПОРІД

Т. В. Галицька, С. І. Ковтун, П. А. Троцький

ВПЛИВ АФЛАТОКСИНУ В1 ТА ПРЕПАРАТУ «ВІТАКОРМ-БСР-ФОРТЕ» НА АКТИВНІСТЬ NO-СИНТАЗ В ЛЕЙКОЦИТАХ ЩУРІВ

Х. М. Головчак, Г. Л. Антоняк, І. А. Лисік

ПОРІВНЯЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ІЗОЛЯТІВ РОДУ LISTERIA З РЕФЕРЕНТНИМИ ШТАМАМИ БЕЛЬГІЙСЬКОЇ КОЛЕКЦІЇ КУЛЬТУР

В. А. Ковтун, В. О. Ушкалов, Л. М. Виговська

МІКРОФЛОРА ОЧЕЙ МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ЗА РІЗНИХ ФОРМ КОН’ЮНКТИВІТІВ У ТОВ АФ «ДЖЕРЕЛО» ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ

С. М. Кулинич, В. В. Мельничук

ОТРИМАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЕНІТОРЕЗИСТЕНТНИХ МУТАНТІВ ДРІЖДЖІВ PHAFFIA RHODOZYMA

Г. І. Нечай, М. В. Камінська, Н. І. Борецька, С. В. Гураль, О. М. Стефанишин

ПРОЛІФЕРАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ КЛІТИН ПЕРІОДИЧНИХ КУЛЬТУР Salmonella ВИРОБНИЧИХ ШТАМІВ ЗА УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ У ПРИСУТНОСТІ НАНОЧАСТОК МЕТАЛІВ

М. Є. Романко

ВПЛИВ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПРОЦЕСИ ПРОЛІФЕРАТИВНОЇ І ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ КУЛЬТУРИ КЛІТИН ЯЙЦЕПРОВОДІВ ТА ЕНДОМЕТРІЮ КОРІВ

Ю. І. Сливчук, І. І. Розгоні, І. І. Гевкан, В. Я. Сирватка

ВИВЧЕННЯ АНТИГЕННОЇ СПОРІДНЕНОСТІ ШТАМУ «ПЕТРІКІВСЬКИЙ–2006» ВІРУСУ ХВОРОБИ АУЄСКІ З ВИРОБНИЧИМИ ШТАМАМИ

М. П. Ситюк, О. О. Напненко

РОСТОВІ ФАКТОРИ ТКАНИН РЕПРОДУКТИВНИХ ОРГАНІВ САМОК ПРИ СТАНОВЛЕННІ ВАГІТНОСТІ НА ДОІМПЛАНТАЦІЙНИХ СТАДІЯХ

С. В .Федорова, А. В. Мадіч, О. В. Штапенко

ВПЛИВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ НА ВИЖИВАНІСТЬ СПЕРМІЇВ ТА ЇХ ЗАПЛІДНЮВАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ

Н. Г. Харута, В. І. Шеремета

ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ЕКСТРАКЦІЇ BACILLUS ANTHRACIS З РІЗНИХ ГРУНТІВ НА РОЗМНОЖЕННЯ ТА СПОРОУТВОРЕННЯ

У. М. Яненко, В. М. Яненко, С. М. Терещенко, Н. О. Шеремет, О. Є. Петров

 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШИРЕННЯ ВІРУСУ ДІАРЕЇ ВРХ МЕТОДАМИ ІФА ТА ПЛР

І. В. Горайчук, А. П. Герілович, Р. О. Кучерявенко, В. І. Болотін, В. В. Кучерявенко, О. С. Солодянкін

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ВІДБОРУ ПРОБ ІЗ ТУШ ТВАРИН

В. О. Загребельний, О. М. Якубчак, І. М. Деркач

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ У ЛАБОРАТОРНІЙ ПРАКТИЦІ (МЕТОДИЧНІ аспекти)

М. С. Калачнюк, Л. Г. Калачнюк, Д. О. Мельничук, С. Д. Мельничук, Г. І. Калачнюк

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ КІЛЬКОСТЕЙ ТЕТРАЦИКЛІНІВ У ПРОДУКТАХ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Н. В. Лінійчук

РОЗРОБКА ІФА ДЛЯ СЕРОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ БЛУТАНГУ ЖУЙНИХД.

Л. Мартиненко, Д. Ю. Рибальченко, Ю. В. Бреус, Д. М. Король,Р. М. Чумак, С. Д. Мельничук, В. Г. Спиридонов

ВИКОРИСТАННЯ МІКРОСАТЕЛІТІВ ДНК У КОНЯРСТВІ

О. В. Мельник, В. В. Дзіцюк, В. Г. Спиридонов, А. В. Шельов

МЕТОД ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТІВ У ПРОВЕДЕННІ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФОСФОЛІПІДОВМІСНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГЕПАТИТІ

В. А. Томчук, В. А. Грищенко

ДО ПИТАННЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕНТРОПІЙНОЇ ОСНОВИ ТРІЙКОВОЇ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ В БІОЛОГІЇ

О. Л. Трофименко, І. В. Гончаренко, І. В. Теодорови

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У МІКОТОКСИКОЛОГІЇ

В. І. Цвіліховський

СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ЯКОСТІ СПЕРМИ І РОЗРАХУНКУ СПЕРМОДОЗ

І. М. Яремчук, М. М. Шаран

Search