Антиоксидатний ий захист і виживання сперміїв за різного окисного навантаження в еякулятахах бугаїв

Н. В. Кузьміна

Вивчали активність ферментів антиоксидантного захисту та виживання сперміїв за різної атмосфери інкубування сперми. Встановлено, що еякуляти бугаїв характеризуються активністю СОД – 7,3±0,45 % блок. pеак./мг білка, ГПО – 1,3±0,13 ммoль/хв*г білка, КАТ – 0,21±0,028 мкмoль/хв*мг білка, а спермії – виживанням за температури 0–4 ºС 104±10,0 год. Аерування та інкубування в атмосфері азоту сперми вірогідно підвищують (р < 0,001) активність каталази та знижують активності СОД і ГПО, порівняно з контролем. При цьому, не залежно від умов атмосфери, тривалість виживання сперміїв зменшується. Активність антиоксидантних ферментів проявляє сильну залежність від умов інкубування сперми: кореляційне відношення за атмосфери азоту для супероксиддисмутази – η2 = 0,65, глутатіонпероксидази – η2 = 0,71, каталази – η2 = 0,92 та виживання сперміїв – η2 = 0,50 і за аерації, відповідно, η2 = 0,91, η2 = 0,66, η2 = 086 та η2 = 0,59.

Ключові слова: КАТАЛАЗА, виживання, ГЛУТАТІОНПЕРОКСИДАЗА, Супероксиддисмутаза, оксидативний стрес, спермії, сперма.

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search