ВМІСТ ВІТАМІНІВ А і Е У КРОВІ КРОЛІВ ТА ПОКАЗНИКИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ РІЗНИХ ДОЗ ХЛОРИДУ ХРОМУ

Я. В. Лесик

У статті наведено результати досліджень застосування у раціоні кролів з 90 до 174-добового віку хрому, в кількості 50, 100 і 150 мкг/кг маси комбікорму, у вигляді CrCl3 х 6 Н2О, на вміст токоферолу, ретинолу, продуктів перекисного окиснення ліпідів та активність антиоксидантних ферментів у їх крові. Проведеними дослідженнями встановлено, що введення у раціон кролів меншої дози хлориду хрому (50 мкг/кг маси комбікорму), супроводжувалося вірогідно вищим рівнем у крові вітаміну Е на 49 і 84-ту доби дослідження відповідно на 17,4 і 20,2 % та гідроперекису ліпідів і малонового діальдегіду на 6,0 і 7,0 % на останньому етапі дослідження порівняно з контрольною групою. Також відзначено, вищу (Р<0,001) активність глутатіонпероксидази в крові кролів І дослідної групи на всіх етапах дослідження порівняно з аналогічними показниками у тварин контрольної групи.

Ключові слова: КРОЛІ, ХРОМ, ВІТАМІНИ А і Е, ГІДРОПЕРОКСИДИ ЛІПІДІВ, МАЛОНОВИЙ ДІАЛЬДЕГІД, КАТАЛАЗА, СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗА, ГЛУТАТІОНПЕРОКСИДАЗА

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search