ВПЛИВ ГОДІВЕЛЬНИХ ЧИННИКІВ НА ПЕРОКСИДНІ ПРОЦЕСИ Й АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В ПЕЧІНЦІ КОРОПА

І. М. Попик, Н. П. Олексюк, В. Г. Янович

Наведені дані про вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) — гідропероксидів ліпідів і ТБК-активних продуктів, вітамінів А, Е  та активність антиоксидантних ферментів — супероксиддисмутази (СОД), глутатіонпероксидази (ГП) і каталази  у печінці коропа за різних умов годівлі. Встановлено, що інтенсивність процесів ПОЛ, вміст вітамінів А і Е та активність ферментів антиоксидантної системи у печінці коропа значною мірою залежить від годівельних чинників. Виявлено значно більший вміст продуктів ПОЛ (гідропероксидів ліпідів і  ТБК-активних продуктів), менший вміст вітамінів А і Е та нижчу активність антиоксидантних ферментів (супероксиддисмутази і каталази) у печінці коропа, що споживає додатково подрібнений ячмінь,  порівняно з коропом, що споживає  природний корм.

Ключові слова: ПЕРОКСИДНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ, АНТИОКСИДАНТНІ ФЕРМЕНТИ, ВІТАМІНИ А І Е, КОРОП, ПЕЧІНКА, ГОДІВЛЯ.

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search