СТАН СИСТЕМИ ПРООКСИДАНТИ-АНТИОКСИДАНТИ  В НИРКАХ ЩУРІВ, ЯКИМ ВВОДИЛИ АФЛАТОКСИН В1

Р. О. Федяков, Г. Л. Антоняк, О. М. Стефанишин

Досліджували стан системи прооксиданти-антиоксиданти в гомогенатах клітин нирки щурів, яким вводили афлатоксин в1. Установлено, що впродовж 21-добового періоду після введення токсину в гомогенатах клітин відбувається нагромадження продуктів пероксидного окиснення ліпідів і змінюється активність ферментів антиоксидантної системи (супероксиддисмутаза, каталаза, глутатіонпероксидаза, глутатіонредуктаза). На 1-шу добу досліджень супероксиддисмутазна і каталазна активність зростає, а глутатіонпероксидазна та глутатіонредуктазна — зменшується. Наприкінці експерименту відбувається пригнічення всіх досліджуваних ферментів-антиоксидантів у зазначених клітинах. Отримані дані свідчить про роль оксидативного стресу в механізмах токсичного впливу афлатоксину В1 на клітини нирок.

Ключові слова: мікотоксини, афлатоксин В1, пероксидне окиснення ліпідів, антиоксидантна система, нирки

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search