ТРАНСПОРТНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕМБРАН ЗА ДІЇ ФЛУРЕНІЗИДУ ТА ЙОГО ПОХІДНИХ

Н. О. Боднарчук, М. В. Бура, Д. І. Санагурський

З’ясовано механізми впливу флуренізиду на іонтранспортні системи зародків в’юна Misgurnus fossilis L. Встановлено, що вплив флуренізиду на зародки холоднокровних протягом ембріогенезу реалізується на мембранному рівні, а саме через інгібування Na+, К+-АТФази. Ступінь інгібувального впливу препарату залежить не тільки від концентрації флуренізиду у середовищі інкубації, а й від стадії розвитку зародків та від структури самого флуренізиду, що визначає його фізико-хімічні властивості.

Розраховані значення коефіцієнтів інгібування (І0,5) свідчать про те, що зміни Na+, К+-АТФазної активності пов’язані із різним ступенем чутливості Na+, К+-АТФази до дії флуренізиду. Одержані результати розширюють уявлення про механізми впливу флуренізиду на Na+, К+-помпу мембран зародкових клітин. Ці дані можуть бути використані для токсикологічної оцінки біологічно активних або фармакологічних речовин, а тому мають значення для медицини та ветеринарії.

Ключові слова: ЗАРОДКИ В’ЮНА, Na+, К+-АТФаза, ФЛУРЕНІЗИД, ЕМБРІОГЕНЕЗ, ПЕРЕКИСНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ, ТРАНСМЕМБРАННИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ПЛАЗМАТИЧНА МЕМБРАНА, БЛАСТОМЕРИ

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search