Експертна оцінка рукопису — обов’язковий крок у визначенні його якості для забезпечення високого наукового рівня журналу. Остаточне редакційне рішення про публікацію або відхилення статті залежить від результатів рецензування. Також рецензування допомагає автору(ам) покращити якість статті.

Отримані рукописи проходять первинний контроль. Редакція наукового журналу «Біологія тварин» відхиляє рукописи, які не відповідають проблематиці журналу і/або вимогам до статей. Причиною для відхилення також може бути високий рівень неоригінального тексту (плагіат) або виявлення інших порушень.

Первинну експертну оцінку наукової статті проводить науковий редактор або його заступник. Він же призначає для рукопису двох зовнішніх рецензентів. Рецензенти повинні бути спеціалістами за тематикою поданого рукопису і мати публікації в цій галузі.

Журнал практикує одностороннє сліпе рецензування. Це означає, що рецензенту відомі особисті дані (ПІБ, установа) автора(ів), натомість автору(ам) відповідні дані про рецензента не розголошуються. Взаємодія між основним автором і рецензентом відбувається за посередництвом відповідального секретаря журналу. В процесі рецензування автор отримує від відповідального секретаря копію заповненого рецензентом бланку, на якій дані про автора відгуку приховані.

Після отримання рукопису рецензенту надають 20 днів на його розгляд, підготовку рецензії, критичних зауважень і висновку щодо публікації або відхилення. В оцінці рукопису рецензент повинен оцінювати актуальність наукової проблематики статті, теоретичне і практичне значення проведених досліджень, наскільки дослідження і висновки автора співвідносяться з наявними науковими концепціями і даними, чи висновки є правдивими і обґрунтованими, чи автор дотримується наукової етики; перевірити коректність наведених рисунків і графіків, посилань на джерела, відповідність стилю, логіки та доступності наукового викладу. Особиста критика автора(ів) під час рецензування є неприпустимою.

Свою відповідь рецензент подає на типовій формі рецензії, яку надає редакція. Форма передбачає перелік критеріїв для оцінки рукопису, можливість додати розгорнутий коментар щодо спірних питань і висновок для рукопису:
а) публікувати,
б) публікувати після доопрацювання автором критичних зауважень,
в) не публікувати.
Таке рішення рецензента повинне бути чітко обґрунтоване.

Відповідно до відгуку рецензента, автор вносить правки до рукопису. Якщо автор не погоджується з думкою рецензента, він має право надати аргументовану відповідь редакції журналу, яку розглядають на засіданні редакційної ради. Редакційна рада залишає за собою право відхилити статтю у разі неспроможності чи небажання автора врахувати зауваження рецензентів.

Редакція також може скерувати статтю для додаткового рецензування іншому фахівцю. Причиною для такого рішення є: гостра дискусійність викладених у статті суджень; недостатньо високий рівень попереднього експертного висновку; відмова рецензента від розгляду статті у зв’язку з браком кваліфікації в галузі статті або браком часу і неможливістю надати відгук у встановлений термін; конфлікт інтересів рецензента з автором(ами) чи організацією, які надали рукопис.

Остаточне рішення щодо опублікування рукопису приймає редакційна рада і затверджує Вчена рада Інституту біології тварин НААНДатою прийняття статті вважають дату отримання редакцією позитивного висновку рецензентів щодо опублікування статті. Автора повідомляють про очікуваний термін публікації. В окремих випадках, за рішенням редакційної ради та узгодженням з рецензентами, статтю може бути опубліковано позачергово у найближчому номері журналу. Оригінали рецензій повинні зберігатися у редакції наукового журналу не менше трьох років.


Search