Дотримання етичних стандартів є важливим чинником, який впливає на якість наукової роботи і наукових публікацій. Виявлення і запобігання порушенням (плагіат, фальсифікація і фабрикація даних) є обов’язком усіх учасників видавничого процесу: автора(ів), рецензентів, редакційної колегії, установи-видавця, які беруть участь у процесі публікації.

«Біологія тварин» відповідає за якість опублікованих у журналі наукових праць. У своїй праці ми опираємося на рекомендації COPE (https://publicationethics.org/core-practices). Інститут біології тварин НААН як видавець зобов’язаний гарантувати серйозний підхід до всіх етапів видавничої діяльності. Рекламодавці та будь-які інші джерела фінансування не можуть впливати на редакційну політику журналу.

Обов’язки редактора і редакційної ради
Публікаційні рішення

Редакція приймає рішення про публікацію або відхилення рукопису з огляду на його відповідність проблематиці журналу, новизну, дотримання вимог до статей; на основі висновків рецензентів; з огляду на виявлені на етапі підготовки статті етичні порушення.

Редакція приймає і оцінює рукописи незалежно від попередніх заслуг, раси, етнічного походження, статі, релігійних переконань, громадянства, сексуальної орієнтації, політичних уподобань авторів.

У випадку отримання повідомлень про етичні порушення статтю може бути відкликано навіть після публікування, незалежно від терміну давності публікації. Редакція розглядає кожне таке повідомлення і відповідно до конкретної ситуації вносить виправлення або публікує відкликання чи спростування статті.

Редакція журналу не розголошує жодної інформації про надісланий рукопис (його автора(ів), тему, дані тощо) нікому, крім головного автора і рецензентів, а також видавця, якщо це необхідно.

Членам редакції, редакційній колегії та всім поінформованим особам заборонено використовувати будь-яку інформацію з неопублікованого рукопису у власних дослідженнях без письмової згоди автора. Особисту інформацію та аргументи, отримані у процесі рецензування, заборонено використовувати для особистої вигоди або вигоди третіх сторін.

Розкриття інформації і конфлікт інтересів

Член редакції або редакційної колегії повинен відмовитися від розгляду рукопису у випадку будь-яких конфліктів інтересів внаслідок спільних, конкурентних або інших зв’язків між ним та будь-яким членом авторського колективу, а також пов’язаними закладами/установами.

Редакція має право вимагати від усіх співавторів розкриття конфлікту інтересів. Якщо конфлікт інтересів виявлено після публікації статті, редакція зобов’язана залежно від ситуації опублікувати виправлення, повідомлення про занепокоєння або відкликання.

Забезпечення доброчесності: залучення і співпраця

Редакція приймає до розгляду і відповідає на всі повідомлення від читачів, рецензентів та інших осіб з претензіями і сумнівами щодо порушень науково-дослідної або публікаційної діяльності (плагіат, статті-дублікати, порушення принципів науковості). За виникнення сумнівів щодо якості проведення або достовірності наукової роботи до розслідування справи буде залучено відповідних експертів. Редакція попросить автора(ів) надати відповідь-пояснення; якщо відповідь є незадовільною, питання буде винесено на інституційний рівень, редакція може вимагати розслідування дотичної установи або закладу.
Якщо опублікована стаття може негативно впливати на подальшу наукову або практичну діяльність, редакція інформує про це читачів, публікуючи пояснення і висновки розслідувань. У випадку грубого порушення редакція відкликає статтю; такий матеріал зберігається в архіві журналу з відповідною позначкою.

Обов’язки рецензента
Детальніше: Процедура рецензування
Участь у редакційних рішеннях

Експертна оцінка рукопису — обов’язковий крок у визначенні його якості. Остаточне редакційне рішення про публікацію або відхилення статті залежить від оцінки двох незалежних рецензентів. Також рецензування має на меті допомогти автору(ам) покращити якість статті.

Ефективність

Якщо рецензент, який отримав від редакції прохання прорецензувати статтю, вважає, що його кваліфікація є недостатньою в цій галузі, має конфлікт інтересів з автором чи організацією, які надали рукопис, або йому заздалегідь відомо про брак часу на рецензування у визначений час, він повинен повідомити редакцію та відмовитись від рецензування.

Конфіденційність

Будь-який рукопис і супровідні матеріали, отримані для рецензування, є конфіденційними документами. Їх заборонено демонструвати, передавати і обговорювати з третіми особами крім випадків, дозволених редакцією.

Рецензентам заборонено використовувати будь-яку інформацію з неопублікованого рукопису у власних дослідженнях. Особисту інформацію і аргументи, отримані у процесі рецензування, не можна використовувати для особистої вигоди або вигоди третіх сторін.

Стандарти об’єктивності

Рецензенти зобов’язані чітко, об’єктивно та аргументовано висловити свої погляди щодо спірних моментів. Особиста критика автора(ів) під час рецензування є неприпустимою.

Підтвердження джерел

Рецензент повинен вказати літературні джерела, пов’язані з проблематикою дослідження, які не було процитовано чи обговорено в рукописі. Обов’язком рецензента є звертати увагу редактора на збіги і схожості з будь-якою опублікованою раніше роботою для виявлення плагіату; кожне таке спостереження має бути підкріплене відповідним бібліографічним посиланням

Розкриття інформації і конфлікт інтересів

Рецензентом не може бути автор/співавтор рецензованої роботи, а також науковий керівник (спів)автора — здобувача наукового ступеня і/або співробітник підрозділу, де працює (спів)автор.

Рецензент повинен звільнитися від рецензування рукопису у випадку будь-яких конфліктів інтересів внаслідок спільних, конкурентних або інших зв’язків між ним та будь-яким членом авторського колективу, а також пов’язаними закладами/установами.

Неправомірна поведінка рецензентів

Редакція вивчає кожен випадок неправомірної поведінки рецензента — порушення конфіденційності, приховування конфлікту інтересів (як матеріального, так і нематеріального характеру), неправомірного використання наданого для рецензії матеріалу або затримки процесу рецензування з корисливою метою. У випадку грубого порушення з боку рецензента (наприклад, плагіату) питання буде винесене на інституційний рівень.

Обов’язки авторів
Стандарти висвітлення

Якщо рукопис описує оригінальне експериментальне дослідження, автор повинен надати точний звіт про виконану роботу, а також об’єктивне обговорення її значимості. Базові дані мають бути чітко описані, методика повинна містити достатньо деталей і посилань для можливості відтворення експерименту. Шахрайські або свідомо неточні твердження розцінюються як неетична поведінка автора, є неприпустимими і можуть призвести до відхилення рукопису.

Якщо рукопис є літературним оглядом (компіляцією матеріалів), автор обов’язково повинен опиратися на власні дослідження і особисте осмислення, подавати власну оцінку і оригінальні висновки.

Доступ і збереження даних

Якщо під час оцінки чи рецензування рукопису виникають додаткові запитання, автор повинен надати відповідну інформацію на вимогу редакції, рецензента чи видавця. Автор може отримати запит про надання первинних даних дослідження і повинен бути готовий, якщо це можливо, надати такі дані для загального доступу. Автор також повинен в будь-якому випадку зберігати ці дані протягом належного часу після публікації матеріалу.
Поданий рукопис — як експериментальна, так і оглядова стаття — повинен бути оригінальною і самостійною роботою. Якщо матеріал є продовженням серії вже опублікованих праць, автор повинен навести бібліографічні посилання на попередні публікації й обґрунтувати новизну й оригінальність наданого рукопису.

Плагіат в будь-яких формах (надмірні запозичення, дослівне копіювання чи перефразування без вказівки на джерело, присвоєння результатів чужих досліджень), а також самоплагіат (дослівне копіювання чи перефразування власних робіт) розцінюються як неетична поведінка автора і є неприпустимими. За використання частин інших праць автор зобов’язаний наводити відповідні бібліографічні посилання. На етапах оцінки та підготовки рукопис проходить перевірку на наявність плагіату і виявлення грубих порушень може стати причиною його відхилення.

Автор гарантує, що публікація матеріалу не порушить авторських прав будь-яких осіб або організацій і не спричинить розголошення конфіденційних або секретних відомостей. Для використання авторських даних (таблиці, рисунки, обширні цитування) необхідні відповідні дозволи та підтвердження.

Дублювання, повторна або одночасна публікація

Автору заборонено подавати рукопис, який вже перебуває на розгляді в іншому виданні або був опублікований будь-якою мовою. Також автор не повинен подавати матеріали, які описують одне і те саме дослідження. Подання одного рукопису до кількох журналів або будь-яке інше дублювання статті розцінюється як неетична поведінка автора, є неприпустимим і призведе до відхилення рукопису або відкликання уже опублікованої статті, якщо порушення виявлено після публікації матеріалу.

Підтвердження джерел

Авторський рукопис має бути повністю оригінальною працею. Автори мають подати посилання на публікації, які вплинули на визначення характеру поданої роботи. За використання фрагментів чужих робіт і/або запозичення тверджень інших авторів у статті повинні бути оформлені відповідні бібліографічні посилання. Правила оформлення бібліографічних посилань прописано у розділі Вимоги до статті.

Авторство рукопису

Авторство має обмежуватися особами, які зробили значний внесок в ідею, розробку, виконання чи інтерпретацію дослідження. Усі учасники, які брали участь у дослідженні, мають бути зазначені у рукописі як співавтори або згадані у розділі подяк. Основний автор відповідає за те, щоб усі співавтори мають бути детально ознайомлені з рукописом, затвердити остаточну версію статті і дати згоду на її публікацію. Всі вони несуть відповідальність за її зміст.

Небезпеки для здоров’я

Якщо дослідження передбачає застосування хімічних речовин, фізичних і хімічних процесів або обладнання, у використанні яких можуть виникати особливі небезпеки і є ризик завдати шкоди здоров’ю тварини або людини, автор повинен про це чітко вказати у статті.

Висвітлення дослідів на тваринах

Необхідною вимогою проведення досліду є дотримання біоетичних принципів. Автори повинні вказати про дотримання міжнародних та національних рекомендацій щодо догляду та використання лабораторних тварин. Перед початком досліду потрібно отримати відповідний дозвіл, ліцензію або реєстрацію — наприклад, від інституційної наглядової ради, схвалення комітету з етики досліджень або національних органів ліцензування використання тварин. На запит редакції автори повинні надати підтвердження, що дослід проведено з дотриманням етичних вимог (наприклад, копії дозвільних документів чи ліцензій).

Якщо в ході дослідження зібрано особисті дані, які дозволяють ідентифікувати особу (наприклад, власники домашніх тварин), автору заборонено їх оприлюднювати без спеціальної згоди такої особи або її офіційного представника.

Розкриття інформації і конфлікт інтересів

Fвтор повинен вказати про будь-який фінансовий або інший істотний конфлікт інтересів, який може бути розцінено як такий, що здатен вплинути на результати або інтерпретацію в поданому рукописі. У відповідному розділі автор повинен вказати всі джерела фінансування досліджень.

Засадничі помилки в опублікованих працях

Якщо автор виявить суттєву неточність чи засадничу помилку у власній вже опублікованій роботі, його обов’язком є оперативно повідомити про це редакцію або видавця журналу і співпрацювати з редактором для усунення недоліків або відкликання статті.

Відмова від відповідальності

Ні редактори, ні редакційна колегія не відповідають за висловлені авторами думки, погляди та зміст опублікованих у журналі матеріалів. Всі подані рукописи проходять процедуру одностороннього сліпого рецензування із залученням двох незалежних експертів, яка передбачає оцінку їхньої достовірності, дотримання етичних принципів і корисного внеску для науки. Рішення рецензентів є вирішальним фактором для публікації рукопису.


Search