АКТИВНІСТЬ ЕНЗИМІВ У СИРОВАТЦІ КРОВІ КОРІВ ЗА АСОЦІАЦІЇ МІКОБАКТЕРІОЗУ ТА ФАСЦІОЛЬОЗУ

О.В.Куляба

terena4@gmail.com

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького,
вул. Пекарська
, 50, м. Львів, 79010, Україна

У статті наведено результати досліджень впливу фасціольозу та мікобактеріозу на активність ензимів сироватки крові корів. У клінічній практиці ветеринарної медицини важливе прогностичне значення має визначення активності амінотрансфераз у сироватці крові, оскільки вони стоять на межі обміну білків, жирів і вуглеводів. Як видно із результатів досліджень, активність амінотрансфераз за асоціації фасціольозу та мікобактеріозу у сироватці крові корів підвищувалася. Підвищена активність амінотрансфераз пояснюється тим, що при пошкодженні біологічних мембран клітин, зумовленому фасціолами та мікобактеріями, відбувається вивільнення із гепатоцитів та серцевого м’яза у кров внутрішньоклітинних ензимів — аланін- і аспартат-амінотрансферази. Чим глибші структурні пошкодження біологічних мембран клітин, тим вищий рівень амінотрансфераз у сироватці крові.

За умов активації вільнорадикального окиснення важливе значення має функціональна активність внутрішньоклітинних захисних систем організму, до яких належить насамперед система антиоксидантного захисту, представлена комплексом спеціалізованих ензимів антиоксидантів. Стан антиоксидантної системи за фасціольозу і мікобактеріозу оцінювали за активністю у крові ензимів: каталази та супероксиддисмутази. Встановлено, що за розвитку фасціольозу та мікобактеріозу у корів знижується активність каталази (КТ) та супероксиддисмутази (СОД) відповідно на 23 % і 28 %. Встановлені у наших дослідах зміни активності каталази та супероксиддисмутази у сироватці крові дослідних корів розкривають додаткові аспекти токсичної дії фасціол і мікобактерій та можуть бути використані не лише як критерії оцінки стану організму, але й для підвищення лікувальної ефективності антидотних препаратів при цих захворюваннях.

Ключові слова: ПАРАЗИТОЛОГІЯ, МІКРОБІОЛОГІЯ, КОРОВИ, ФАСЦІОЛЬОЗ, МІКОБАКТЕРІОЗ, АНТИОКСИДАНТНА СИСТЕМА, ЕНЗИМИ, АМІНОТРАНСФЕРАЗИ

скачати повний текст статті в форматі PDF

gslogoICLOGO

cr

nbuv

WorldCat Logo

oa

Search