Загальна інформація

Науковий журнал «Біологія тварин» публікує праці з проблем біології, ветеринарії та сільського господарства, які відповідають тематиці журналу. Редакція приймає оригінальні рукописи, які не були опубліковані раніше і не перебувають на розгляді в іншому журналі (детальніше: Політика антиплагіату). Автор повністю відповідальний за зміст статті і за опубліковані дані.

«Біологія тварин» приймає і публікує статті українською і англійською мовами. В журналі друкуються кілька видів наукових матеріалів:

  • науково-дослідні статті, які подають опис експериментального дослідження і його поглиблене обговорення;
  • оглядові статті, які аналізують певну проблему і висувають нові теорії або припущення на основі раніше опублікованих праць на цю тематику;
  • короткі повідомлення, які оприлюднюють ранні результати, нову або актуальну інформацію;
  • тези доповідей — збірники матеріалів наукових конференцій, які проходять на базі Інституту біології тварин НААН;
  • журнал також публікує рецензії на наукові монографії, біографії діячів науки, наукову хроніку, листи до редакції з обговоренням раніше опублікованих у журналі статей.
Процес рецензування

Експертна оцінка рукописів має на меті підтримувати високий фаховий рівень журналу і сприяти відбору найбільш вартісних наукових напрацювань. Журнал практикує одностороннє сліпе рецензування двома експертами у відповідній галузі, яких призначає головний редактор або його заступник. Затверджена редакцією процедура рецензування є обов’язковим етапом в публікації науково-дослідних, оглядових статей, а також коротких повідомлень; у випадку публікації тез доповідей вимоги до оформлення, критерії відбору матеріалів та процедуру рецензування встановлює організаційний комітет наукової конференції. Рецензування матеріалів здійснюється безкоштовно. Детальніше: процес рецензування.

Плата за опрацювання статті

З автора затвердженої до друку статті стягується фіксована оплата залежно від кількості сторінок — з розрахунку 60 грн за 1 сторінку рукопису, а також додатково 120 грн за реєстрацію індексу DOI. Ця плата дозволяє редакції покрити витрати на процеси додрукарської підготовки та друку журналу. Орієнтовна вартість публікацїі не перевищує 1500 грн.

Наукові статті, написані англійською, публікуються безкоштовно. Ми заохочуємо міжнародну співпрацю, публікацію у нашому журналі праць іноземних авторів і українських авторів англійською мовою. Статті повинні мати високий рівень англійської мови; в іншому випадку автор зобов'язаний доопрацювати статтю або її може бути відхилено.

Подання статей

Матеріали для публікації в журналі можна надіслати на скриньку: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (відповідальний секретар Судин Катерина Юріївна). У заявці на публікацію необхідно вказати дані головного автора та співавторів: повністю ім’я, прізвище та по-батькові, місце праці, адресу, контактний номер, ORCID (якщо є). Подання будь-яких матеріалів є безкоштовним.

Підготовка рукопису

У підготовці рукопису до подання в редакцію просимо дотримуватися вимог до оформлення, а також структури наукових статей. Редакція приймає файли, створені у текстовому редакторі Microsoft Word.

Рекомендації до обсягу рукопису: науково-дослідні статті — 10–35 сторінок; для коротких повідомлень допускається менший обсяг; для оглядових статей допустимий обсяг — до 50 сторінок. Сюди входять всі частини публікації, зокрема резюме двома мовами (українською і англійською), таблиці і рисунки, перелік літератури.

Рекомендації до оформлення рукопису: формат аркуша A4 з полями 2 см (ліве і праве) і 2,5 см (верхнє і нижнє), шрифт основного тексту — Arial 12pt, міжрядковий інтервал — 1,5.

Структура статті:

УДК
Назва статті
Імена авторів, e-mail основного автора, місце праці авторів
Резюме, к
лючові слова
Основна частина статті:
    — короткий вступ з обґрунтуванням обраної теми, актуальності, мети роботи;
    — матеріали і методи з описом проведеного дослідження — обов’язкове для науково-дослідних статей;
    — результати і обговорення — обов’язкове для науково-дослідних статей.
Подяки, зокрема джерела фінансування (якщо є)
Перелік літератури
Назва статті, імена авторів, місце праці, резюме, ключові слова, перекладені англійською (для англомовних статей — українською)

Окремим блоком просимо подавати:

  — ORCID для кожного автора (якщо є);
  — внесок кожного автора у написання статті (орієнтовний перелік функцій: концептуалізація, адміністрація проєкту, фінансова звітність (якщо проєкт отримував зовнішнє фінансування), пошук і аналіз джерельної бази, наукове керівництво, методологія, постановка досліду, аналіз отриманих даних, візуалізація, написання оригінального рукопису, редагування рукопису; кожен автор має виконувати хоча б одну функцію);
  — відсутність конфлікту інтересів;
  — дотримання етичних норм поведінки з хребетними тваринами, які використовуються у дослідах (для досліджень із забоєм тварин обов'язковий дозвіл від біоетичного комітету установи, де проводили дослід);
  — подяки, джерела фінансування.

Приклад науково-дослідної статті

Приклад оглядової статті

Резюме — короткий вичерпний виклад статті. Його обсяг і структура залежить від матеріалу, обмеження — до 2 тис. знаків. Резюме не повинне містити інформації, відсутньої в самій статті, посилань на літературу, небажаними є абревіатури і скорочення (якщо вони необхідні, потрібно подати розшифрування і пояснення). Резюме українською та англійською повинні бути ідентичними.

Основна частина статті починається зі вступу, де обґрунтовано обрану тему, проаналізовано проведені раніше досліджень, огляд літератури. У науково-дослідній статті обов’язковими частинами є матеріали і методи — точний і детальний виклад проведеного дослідження, який уможливлює відтворення експерименту (зокрема дані обладнання, про реактиви і матеріали, вид і кількість піддослідних тварин, дотримання етичних стандартів тощо; за використання загальновідомих методів досліджень достатньо дати посилання на першоджерело з описом), та результати і обговорення — систематизація і поглиблений аналіз отриманих результатів. Для оглядових статей структура основної частини довільна і залежить від проблематики і авторського викладу.

Таблиці і рисунки подають у статті за порядком згадування. Інформацію з таблиць не потрібно дублювати у тексті статті; якщо певні дослідні дані систематизовано як таблицю, у тексті достатньо дати на неї посилання. Рисунки (фото, графіки, креслення тощо) повинні бути достатньої якості; в описі потрібно подати пояснення окремих елементів, розшифрування умовних позначень. Якщо рисунки наявні окремими файлами, їх можна додатково надіслати редакції одним zip-архівом. Усі текстові елементи таблиць і рисунків потрібно продублювати англійською мовою (для україномовних статей). Скорочення та специфічні абревіатури є небажаними; якщо їх використання необхідне, у примітці обов’язково подати розшифрування і пояснення.

Усі одиниці вимірювання подають згідно з системою SI. Для живих організмів потрібно подавати латинську таксономічну назву (курсивом): у першій згадці — повну (Staphylococcus aureus), надалі — скорочену (S. aureus). Цифрові дані можна узагальнити як зміну показників у разах або відсотках із зазначенням вірогідності (P), кореляційні зв’язки (r=), середнє арифметичне та відхилення (M±m). Вірогідність відмінностей показників потрібно обґрунтовувати статистичним аналізом із вказівкою конкретного методу.

Перелік літератури потрібно укладати за абеткою. Всі джерела цитуються англійською мовою; для україномовних та джерел іншими мовами за відсутності англійської версії посилання потрібно перекласти. Перелік літератури містить лише опубліковані або затверджені до друку матеріали, процитовані в статті; у тексті потрібно давати порядковий номер цитати у квадратних дужках — наприклад, [1]. Про особисті повідомлення і неопубліковані праці можна давати лише згадку в тексті без внесення до переліку літератури.

Журнал використовує бібліографічний стиль Vancouver. Наприкінці посилання рекомендуємо подавати цифрові ідентифікатори цитованої праці (DOI, PubMed ID, ISBN для книг) або посилання на електронний ресурс, де можна отримати доступ до публікації.

Журнальна публікація:

Author AA, Author BB, Author CC. Title of the article. J. Title. year; vol. (no.): pp. DOI: / Available at: https:// якщо доступно онлайн (in original language — не вказується для праць англійською)
Dovhaniuk VV, Rosalovsky VP, Salyha YT. State of the antioxidant system in Danio rerio fish due to the chlorpyrifos intoxication. Bìol. Tvarin. 2021; 23 (4): 59–65. DOI: 10.15407/animbiol23.04.059. (in Ukrainian)

Книга:

Author AA, Author BB, Author CC. Book Title. Book type (not obligatory). City, Publishing house, year: p. ISBN, якщо є. (in original language — не вказується для праць англійською)
Petrovska IR, Salyha YT, Vudmaska IV. Statistical Methods in Biological Research. A monograph. Kyiv, Ahrarna Nauka, 2022: 168 p. (in Ukrainian)

Розділ книги:

Author AA, Author BB, Author CC. Chapter title. In: Author DD, Author EE. Book Title. Book type (not obligatory). City, Publishing house, year: p. ISBN, якщо є. (in original language — не вказується для праць англійською)
Antonyak H, Iskra R, Panas N, Lysiuk R. Selenium. In: Malavolta M, Mocchegiani E (eds.). Trace Elements and Minerals in Health and Longevity. Springer, 2018: 63–98. ISBN 978-3-030-03742-0. DOI: 10.1007/978-3-030-03742-0.

Матеріали конференції:

Author AA, Author BB, Author CC. Title of the paper. Conference, time and place. J. Title (if available). year; vol. (no.): pp. DOI: / Available at: https:// якщо доступно онлайн (in original language — не вказується для праць англійською)
Sharan M, Murawski M. Introduction of modern biotechnological methods of sheep reproduction — successes of Ukrainian-Polish scientific cooperation. Proceedings of the 1st Ukrainian-Polish Scientific Forum AGROBIOPERSPECTIVES, 29–30 September 2021, Lviv, Ukraine. Bìol. Tvarin. 2021; 23 (3): 107.

Дисертація або автореферат:

Author AA. Title. Autoref./Diss. PhD / Dr. sci., code and name of science field. City, affiliation, year: p. (in original language — не вказується для праць англійською)
Rosalovsky VP. Violation of the pro-oxidant-antioxidant balance and the functional state in the blood of rats under chlorpyrifos intoxication and its correction with a vitamins A and E complex. Diss. PhD biol. sci., 03.00.04 biochemistry. Lviv, The Institute of Animal Biology NAAS, 2018: 162 p. Available at: http://inenbiol.com/images/stories/dusert/2018/Rosalovsky/DIS_rosalovsky.pdf (in Ukrainian)

Патент:

Author AA, Author BB, Author CC. Patent title. Type of patent, country, patent number, date of release. Available at: https:// якщо доступно онлайн (in original language — не вказується для праць англійською)
Lesyk YV, Dychok-Niedzielska AZ, Salyha YT, Luchka IV, Grabovska OS, Denys HH. A method of increasing organism immunobiological reactivity and productivity of hybrid rabbits. Patent UA no. 151083 from 01.06.2022, bull. no. 22. Available at: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=281725 (in Ukrainian)

Стандарт:

Standard title. Type and code of standard. Available at: https:// якщо доступно онлайн (in original language — не вказується для праць англійською)
Prerequisite programmes on food safety — Part 1: Food manufacturing. ISO/TS 22002-1:2009. Available at: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:ts:22002:-1:ed-1:v1:en


Search